Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIII/93/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

na podstawie art. 6j ust. 1 i 3b oraz 6k ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 6370 z dnia

Treść

§1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 19 miesięcznie.

§2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 38 zł miesięcznie.

§3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 169 zł/rok.

§4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 338 zł/rok.

§5. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego członka rodziny zamieszkującej nieruchomość w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§6. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w § 1 .

§7. Traci moc uchwała Nr XXI/101/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij