W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIX/124/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 2964

Treść

§ 1.  W załączniki nr 1 do Uchwały Nr XVI/100/20 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- Rozdział I § 1 ust. 1) pkt a) otrzymuje brzmienie:

wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)      prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, przeterminowane leki i chemikalia, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych, zużyte opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży,                    a także odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,


- Rozdział IV § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku.

2) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości dwa razy na kwartał.

3) Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania osadników ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz w roku.


 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane