W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXIII/141/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 ( M. P .z 2020 r., poz.673), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 4609

Treść

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy:


1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,83 zł/m2 

 2. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  19,11 zł/m2 

3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,36 zł/m2 

 4. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzieleniem  świadczeń zdrowotnych w rozumienie przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,91 zł/m2 powierzchni użytkowej.

 5. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,42 zł/m2. 

 6. Od budowli: – 2% ich wartości określonej na podstawie art. .4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.


7. Od gruntów :

 a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,83 zł/m2 powierzchni;

 b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,96 zł/ha powierzchni;

c)      pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł/m2 powierzchni;.

 d)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,25 zł od 1 m2 powierzchni.

 § 2. Traci moc Uchwała  Nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

 
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.  

 
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                           Krzysztof KisielPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane