W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Majątek gminy

Informacje obejmują:
1.Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
2.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
3.Zmiany o stanie mienia komunalnego.
4.Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
5.Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.
2. Według stanu na dzień 31.10.2009 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:
- grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
- obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 ( zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)
3. W okresie sprawozdawczym nie przyjęto na własność gminy nieruchomości z innych tytułów niż zamiana.
4. W okresie sprawozdawczym dokonano zamian nieruchomości komunalnych z osobami fizycznymi i prawnymi ujęte w załączniku nr 4 oraz rozwiązano jedną umowę użytkowania wieczystego – ujęto w załączniku nr 5.
5. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego
Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pieniężno posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie Spółka z o.o. – 100%
udziałów o łącznej wartości 882.000 zł,
- "Miszel" spółka z o.o. w Pieniężnie 8,82% udziałów o wartości 4.440 zł,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pieniężnie - 74,5% udziałów o wartości 74.500 zł


III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:
Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 6.
Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.
Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miejska na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.
Uchwałą Nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określa formy tych sprzedaży.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.


Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym za 10 miesięcy roku 2009
1. Z tytułu sprzedaży - 199.168 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 29.504 zł
3. Najmu i Dzierżawy - 80.594 zł

Wydatki za 10 miesięcy roku 2009
1. Remont dróg gminnych - 652.178
2. Wydatki na gosp. mieszkaniową – 255.000 zł
3. z tyt. Współfinansowania remontu drogi powiatowej – 50.000 zł

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2010 r.

Dochody:
1. Najem lokali i dzierżawa gruntów - 89.000 zł
2. Sprzedaż mienia komunalnego - 200.000 zł
3. Użytkowanie wieczyste - 30.000 zł
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.500 zl

Wydatki:
1. Remont i budowy dróg gminnych - 2.110.000zł
2. w tym: z tyt. Współfinansowania remontu drogi powiatowej – 50.000 zł
3. Wydatki na gosp. mieszkaniową – 232.500 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami
Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.
Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 10/09 z dnia 12 lutego 2009 roku ustalił wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w w/w przepisach.

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w załączniku nr 7 – mieszkania w budynkach wspólnot i załączniku nr 8- mieszkania w budynkach stanowiących wyłączną własność, Miszel” Spółce z o.o. w Pieniężnie.

Łącznie wydzierżawiono gruntów:

- na cele nierolne – 0,5554 ha dla 104 dzierżawców,
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 86,63 ha dla 276 dzierżawców,

Na umowy najmu wydzierżawiono i wynajęto:
- lokali użytkowych - 672,60 m2 – 7 najemców dzierżawców
- lokali mieszkalnych - 2408,82 m2 – 41 najemców
- budynków gospodarczych i garaży - 296,55 m2 – 18 najemców

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 207 użytkowników - 11 ha.
Grunty oddane w zarząd 4 działki - 1,6129 ha.

Objaśnienia:

1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki rolne zagospodarowywane są na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.
2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie gruntowe.
Sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych dokonywane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie.
3. Tereny budowlane, to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki budowlane:
- w terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przy ulicy Zamkowej oraz przy ulicy Rynek – Stare Miasto, ulica Szkolna,
- w terenie gdzie wydano decyzje o warunkach zabudowy – osiedle Sadowa
- w terenie gdzie brak planu i nie wydano decyzji o warunkach o zagospodarowaniu – ulica Dworcowa, ulica Wolności).
Budynki komunalne są remontowane.
Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Pieniężno, dnia 12 listopada 2009 r.


Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009r z załącznikami

Załączniki

Powiadom znajomego