W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

GK.6220.1.9.2021

Pieniężno, dnia 25 listopada 2021r.

GK.6220.1.9.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 33 ust. 1, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2021r., poz. 247) oraz w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735),

 

Burmistrz Pieniężna
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 120/1 obręb Łajsy, gmina Pieniężno”.


Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora SIG Polska Portfolio 8 Sp. z o. o., Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa z dnia 21.07.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2021r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Pieniężna.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag    i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Z „Raportem…” można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie,         ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22, w godz. 7.30 – 15.30), a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w ww. terminie pod adresem siedziby Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pieniężna. Do złożonych w terminie uwag i wniosków Burmistrz Pieniężna odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

Wywieszono dnia ……………..

Zdjęto dnia ……………………

 
Pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

 

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 468 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane