W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

GK.6220.1.1.2022

Pieniężno, dnia 31 marca 2022r.

GK.6220.1.1.2022


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Burmistrz Pieniężna
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pieniężno Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 40MW zlokalizowanej na działce nr 8/7 obręb Kiersiny, gmina Pieniężno” w dniu 30 marca 2022r. do tut. organu wpłynął raport           o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora w dniu 17.02.2022r.

Burmistrz Pieniężna postanowieniem z dnia 21 marca 2022r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Pieniężna.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Nie jest prowadzone postępowanie transgraniczne.

            
W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag   i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Z „Raportem…” można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie,          ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22, w godz. 7.30 – 15.00), a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w ww. terminie pod adresem siedziby Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pieniężna. Do złożonych w terminie uwag i wniosków Burmistrz Pieniężna odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wywieszono dnia ……………..

Zdjęto dnia ……………………


Pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 461 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane