W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 12/15 obręb Piotrowiec

Pieniężno, dnia 20 czerwca 2022r.

GK.6220.1.4.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.    z 2022r., poz. 1029),

Burmistrz Pieniężna
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 12/15 obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno”, w dniu 14 czerwca 2022r. do tut. organu wpłynął raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora w dniu 10.05.2021r.

Burmistrz Pieniężna postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Pieniężna.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Nie jest prowadzone postępowanie transgraniczne.

            

W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag    i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Z „Raportem…” można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie,           ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22, w godz. 7.30 – 15.30),   a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w ww. terminie pod adresem siedziby Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pieniężna. Do złożonych   w terminie uwag i wniosków Burmistrz Pieniężna odniesie się w uzasadnieniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 469 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane