W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Otwarty konkurs ofert na rok 2024

BURMISTRZ PIENIĘŻNA

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023, poz. 571) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr LV/349/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

1) powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wsparcie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (dotyczy zakresu V: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej) 

 

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2023, poz. 571) realizację zadań publicznych Gminy Pieniężno. 

Cel realizacji zadania: 

Aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Pieniężno poprzez organizację wspólnych spotkań animacyjnych, sportowych, integracyjnych, rozwojowych, edukacyjnych etc. 

 

II. Rodzaj zadań:

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadań:

Gmina Pieniężno na rok 2024 przeznacza środki finansowe na realizację programu w kwocie 65 000,00 (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Kwota może ulec w trakcie roku budżetowego. 

 

W tym na poszczególne zdania: 

 

W zakresie I:  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1 000,00 zł

W zakresie II:  działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 000,00 zł

W zakresie III: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 5 000,00 zł

W zakresie IV: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania     polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 1 000,00 zł

W zakresie V: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 55 000,00  zł

W zakresie VI: turystyki i krajoznawstwa – 1 000,00 zł

W zakresie VII: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł

 

W ubiegłym roku gmina Pieniężno na zadania związane z Rocznym Programem Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wydatkowała kwotę 54 559,80 złotych. 

Program współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 poprzedzony był  konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w dniach od 30 sierpnia 2023 r. do 21 września 2023 r. Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim oraz na BIP i stronie miasta. Nikt nie wniósł żadnych uwag do projektu uchwały.

 

III. Okres realizacji zadania 

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na   2024 rok obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2024 r.

 

IV. Sposób realizacji  

 

Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

 

1) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji (100%) 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (dotyczy zakresu V: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej). 
Wkład własny finansowy oferenta musi wynosić min. 5 % kwoty całego zadania. 

 

 

V. Informacje dodatkowe:

1.  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2024 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w przypadku osobistego doręczenia lub stempla pocztowego placówki pocztowej w przypadku wysłania oferty pocztą) na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, z dopiskiem  „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pieniężno na rok 2024” oraz numerem i nazwą zakresu działania. 

2.  Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688)

Oferta zawierać musi informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania (tabela nr 6). 

Rezultatami są:

a.  Minimum 20 osób uczestniczących w zdarzeniu (zakres od II do VI)

(10 osób przy zakresie I dot. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zakresie VII dot. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). 

b.       Przeprowadzona kampania informacyjna o finansowaniu zadania 

 

Każdy rezultat musi mieć wskaźnik ilościowy!

 

                 Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

a. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (aktualny, nie musi być wydany w przeciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych, odpis musi zgadzać się ze stanem faktycznym organizacji) 

b. W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

c. Oświadczenie o posiadanym numerze konta bankowego

4. Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, www.bip.pieniezno.pl  

5. Oferty nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane

6.  Zawarcie umowy na realizację zadania zostanie podpisane najpóźniej 30 dni po chwili zakończenia oceny wniosków

7. Ocena wniosków nastąpi w terminie dwóch tygodniu po zakończeniu terminu składania ofert (termin składania ofert do dnia 11 marca 2024 roku). Informacja o wynikach pojawi się na stronie internetowej: www.bip.pieniezno.pl do 25 marca 2024 roku. 

8. Zadanie musi być wykonane do końca listopada w 2024 r.  

9. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Pieniężno, ponadto projekt wpisuje się w powyższe zakresy ogłoszenia.

10. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Pieniężna w drodze zarządzenia zgodnie z zasadami Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

12.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy gminą, a oferentem.

13. Dotacje nie mogą być przeznaczane na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania (niezgodne z ofertą i kosztorysem).

14.Kwoty dotacji w sprawozdaniu nie mogą odbiegać więcej niż 10 % kosztów od poszczególnych pozycji w kosztorysie. 

15.  Ogłoszenie zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. 

 

Pouczenie:

Oferta i inne wymagane dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
W przypadku wystawienia przez ww. pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów lub określonych rodzajów dokumentów, pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty.
Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem /czytelnie/ z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
Na uzupełnienie braków formalnych tj. brakujące podpisy bądź brak poświadczenia za zgodność z oryginałem - oferent ma 3 dni (po ocenie formalnej, oferent zostanie powiadomiony telefonicznie).
 

Załączniki

Akt pdf, 936 kB
Oferta druk docx, 52 kB

Powiadom znajomego