W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pluty, działka 143

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Pluty, działka 143
Przetarg na II PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pluty gmina Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Pluty gmina Pieniężno nr 143 o powierzchni 10,2817 ha - figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00005766/2.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 418141,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie


Przetarg nie wyłonił nabywcy, brak uiszczonego wadium.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 06.12.2022 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 z późn. zm.), art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.461 z późn, zm.) art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 12/2022 Burmistrza Pieniężna z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2021.2213 z późn. zm.), Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w miejscowości Pluty gmina Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Pluty gmina Pieniężno nr 143 o powierzchni 10,2817 ha - figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00005766/2.

 

1.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 418.141,00 zł (czterysta osiemnaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych).

W tym: grunt o łącznej powierzchni 10,2817 ha – 166.141,00 zł, drzewostan – 252.000,00 zł.

 

Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość  będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. 

2.      Przeznaczenie nieruchomości :

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka będąca przedmiotem przetargu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzoną Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010 r., przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym symbolem SDW – strefa doliny Wałszy, jest to strefa o dominacji funkcji ochronnej oraz rozwoju turystyki ekstensywnej i rolnictwa, na terenie Natura 2000 PLB 280015 – „Ostoja Warmińska”.    

3.      Opis nieruchomości :

Działka zlokalizowana jest na kolonii wsi Pluty, w otoczeniu zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i leśnych. Dojazd do działki drogą gruntową. Kształt działki nieregularny, teren pofałdowany, od wielu lat odłogowany, porośnięty w większości samosiewami drzew głównie brzozą i świerkami. Nieruchomość ta posiada następujące użytki: lasy LsIII – 0,7756 ha, lasy LsIV – 2,2127 ha, lasy LsV – 1,7631 ha, lasy LsVI – 0,8802 ha, grunty orne Lzr-RIVb – 0,7872 ha, grunty orne Lzr-RV – 0,3135 ha, łąki trwałe ŁIV – 0,9608 ha, nieużytki N – 0,0246 ha, pastwiska trwałe PsIV – 0,4829 ha, grunty orne RIVa – 1,2078 ha, grunty orne RIVb - 0,4453 ha, grunty orne RV – 0,3224 ha, rowy W-PsIV – 0,0552 ha, rowy W-RV – 0,0504 ha. 

Obciążenia nieruchomości :

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  

 

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu. 
W przypadku prawa pierwokupu zawierane są 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu i  jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości leśnej może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego  zawiadomienia o treści umowy. Jeśli Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

 

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.461 z późn, zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

4.      Termin zagospodarowania:

Nie ustala się 

5.      Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu definitywnej umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości.

6.      Do przetargu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają warunki art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.461 z późn. zm.).

 

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

 

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków.

 

- wpłacą na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 41.814,00 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu
 09 stycznia 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

Wadium zostanie:

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

7.      Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12, dnia 16 stycznia 2023 roku  o godzinie  10.00. 

 

8.      Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis oferenta,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

2. Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej;  

-  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,                                             

- potwierdzenie wpłacania wadium na przedmiotową nieruchomość oraz:

a)  dla osób wymienionych  w art. 2a ust.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nich osobiście gospodarstwa rolnego (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dot. prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie) lub w gminie graniczącej z tą gminą,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.461 z późn zm.) 
w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U.2012.109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem przez składającego ofertę, przy czym jeżeli nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, złożenie dokumentów kwalifikacji rolniczych, jak wyżej, jednego z małżonków,

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat (art.7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego),

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie.

 

Jeżeli gospodarstwo położone na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć oświadczenia ze wszystkich gmin, na terenie  których leżą użytki  rolne wchodzących 
w skład gospodarstwa rodzinnego.  

 

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli co najmniej od 5 lat, mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

 

b) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,  wyrażona w  drodze decyzji administracyjnej,

c) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- przepisy ustawy ich nie dotyczą.

 

Zgłoszenie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej  „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na sprzedaż -  działki nr 143 obręb Pluty”   
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  12 stycznia 2023 r. włącznie.   

 

 Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.

                                                        

9.      Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.      

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

11.  Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej   z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.                                                             

12.  O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.     

13.  Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem   z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.      

14.  Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 12/2022 z dnia 08 marca 2022 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 08 marca 2022 roku do dnia 29 marca 2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 11 marca 2022 r.

15.   Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, 
tel. (55) 237 46 73.

 

Załączniki:

- zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 488 kB

Powiadom znajomego