W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 60,83 m2, położonej w miejscowości Gajle 5A, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn nr 341 o pow. 0,0100 ha figurującą w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00021583/3.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy I/1/2015
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia Przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 1.365,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg nie wyłonił nabywcy, brak oferentów i wpłaconego wadium.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 12 stycznia 2015 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 60,83 m2, położonej w miejscowości Gajle 5A, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn nr 341  o pow. 0,0100 ha figurującą w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00021583/3.
 
1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  1.365,00 złotych, tym:                                           - budynek mieszkalny – 1.190,00    - działka gruntu – 175,00 zł .                        Do ceny podanej wyżej dolicza się koszty przygotowania dokumentacji w wysokości   307,50 zł.

2.Przeznaczenie nieruchomości :
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia     15 lipca 2010 r. nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową.
 
3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 60,83 m2, parterowym, krytym eternitem, z nieużytkowym poddaszem i częściowo podpiwniczonym (wejście przez sąsiednią nieruchomość). Budynek w zabudowie zwartej z budynkiem na działce oznaczonej nr 9/1. Nieruchomość położona na kolonii małej wsi Gajle, dojazd do nieruchomości drogą gruntową o niezadawalającym stanie technicznym, w najbliższym otoczeniu znajdują się działki rolne niezabudowane. Działka uzbrojona w sieć energetyczną.
 
4. Obciążenie nieruchomości:  nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.                Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 października 2014 r., cena wywoławcza była ustalona na kwotę  2.730,00 zł

5. Termin zagospodarowania: nie ustala się, nieruchomość zabudowana.
 
6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.
 
7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt ) -   z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 lutego 2015 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno. 
Wadium zostanie:
       - zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która    wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,
    - zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. 
Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
       
8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 20 lutego 2015 r. roku  o godzinie  11.00.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,                                                                                                     –    dowodu tożsamości,  w przypadku osób prawnych lub uczestnictwa w przetargu pełnomocnika stosownego pełnomocnictwa.                                                                                                              
 
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
11.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo,  na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   
Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.
 
12.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.        
 
13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                     
 
14. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 


skan treści ogłoszenia
skan ogłoszenia strona 2
 

Załączniki

Powiadom znajomego