W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny ograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Pieniężno Drugie, działki ewidencji gruntów obrębu Cieszęta gmina Pieniężno nr 163/53 o pow. 0,0233 ha – figurującą w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00025113/6, nr 163/54 o pow. 0,0660 ha figurującą w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00025114/3.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy II/5/2015
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia przetarg ustny ograniczony
Wartość zamówienia 1.230,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
nabywcą nieruchomości zostali ustaleni Janusz i Teresa małżonkowie Kowalscy za kwotę brutto 1.250,00 zł

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 12 stycznia 2015 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Pieniężno Drugie, działki ewidencji gruntów obrębu Cieszęta gmina Pieniężno nr 163/53  o pow. 0,0233 ha – figurującą w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00025113/6, nr 163/54 o pow. 0,0660 ha figurującą w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00025114/3.
 
1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  1.230,00 złotych.                                                 Do ceny podanej wyżej dolicza się koszty przygotowania dokumentacji w wysokości  184,50 zł. 2.Przeznaczenie nieruchomości :                                                                            & nbsp;       zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującym obszar części obrębu Borowiec, części obrębu Cieszęta oraz części obrębu nr 3 miasta Pieniężno przyjętego Uchwałą nr L/239/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010 r. nieruchomości położone w terenie przeznaczonym na cele produkcji rolnej.
3. Opis nieruchomości:   brak uzbrojenia. Działka nr 163/53, zabudowana była nieczynną hydrofornią która została rozebrana, położona przy części gospodarstwa rolnego zabudowanej budynkami gospodarczymi, dojazd i dojście jedynie drogą wewnętrzną gospodarstwa rolnego, położonej na działce nr 163/55. Działka nr 163/54 jest niezabudowana i wykorzystywana na cele produkcji rolnej przez właściciela działki nr  163/55.                      
4. Obciążenie nieruchomości:                                                                                             nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.                                                                                         5. Termin zagospodarowania:  nie ustala się.                                                                    6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.                      7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które: 
1)  są właścicielami nieruchomości położonych przy nieruchomości sprzedawanej,                   2) wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 lutego 2015 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                    Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  16 lutego 2015 roku włącznie.  Zgłoszenie winno zawierać oświadczenie o posiadaniu własności nieruchomości przyległej. Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.                                                                              Oferent przed rozpoczęciem licytacji powinien okazać  komisji:                                              – dowód wniesienia wadium,                                                                                             - dowodu tożsamości,  w przypadku osób prawnych lub uczestnictwa w przetargu pełnomocnika stosownego  pełnomocnictwa.                                                                                           Wadium    zostanie:                                                                                                        - zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej.                                           - zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                             8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia   20 lutego 2015 roku  o godzinie    9.00                                                                             9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.         
10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                         
11.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie    7 dni od daty przetargu.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.                                                                                                        
12.   O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.            
13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                                                                 14. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46
skan treści ogłoszenia
skan ogłoszenia strona 2
wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu

Załączniki

Powiadom znajomego