W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż pomieszczeń strychu w celu adaptacji na lokal mieszkalny nr 13 w klatce schodowej oznaczonej nr 13A w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Sadowej nr 13A-13B, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 137/6 o powierzchni 0,0776 ha wraz z 266/10000 udziału w częściach wspólnych budynku i działki. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym figuruje w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015555/3.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IV/02/2015
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia Przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 27.010,00
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg nie wyłonił nabywcy, brak oferentów i wpłaconego wadium.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 12 stycznia 2015 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż  pomieszczeń strychu w celu adaptacji na lokal mieszkalny nr 13 w klatce schodowej oznaczonej nr 13A w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Sadowej nr 13A-13B, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 137/6 o powierzchni 0,0776 ha wraz z 266/10000 udziału w częściach wspólnych budynku i działki. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym figuruje w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015555/3.
 
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.010,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziesięć), w tym:
     - lokal mieszkalny 26.610,00 zł,
     - udział 266/10000 części w gruncie – 400,00 zł.
     Do ceny nabycia nieruchomości zostaną naliczone koszty poniesione przez sprzedającego przygotowujące nieruchomość do sprzedaży (koszt operatu szacunkowego w wysokości       369,00 zł).

2. Przeznaczenie nieruchomości :
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia     15 lipca 2010 r. nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Opis nieruchomości:  Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojącym dwuklapkowym, całkowicie podpiwniczonym, z użytkowym poddaszem.  Przedmiotem sprzedaży jest pomieszczenie na strychu o pow. 52,50 m2 z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny. Pomieszczenie znajduje się w następującym stanie technicznym: konstrukcja dachu i deskowanie w dobrym stanie technicznym, kominy bez śladu spękań, posadzka wykonana z warstwy wyrównawczej z betonu, ściany wydzielające pomieszczenie murowane z gazobetonu. Prace związane z adaptacją pomieszczenia strychu na lokal mieszkalny, wymagają opracowania niezbędnej dokumentacji budowlanej i uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 października 2014 r., cena wywoławcza była ustalona na kwotę  27.010,00 zł.

5. Termin zagospodarowania: nie ustala się.

6.Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 2.700,00 zł. (dwa tysiące siedemset) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 lutego 2015 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.   
Wadium zostanie:
- zaliczone w poczet ceny nabycia,   
- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej kwoty i zawarciu umowy notarialnej.
  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 20 lutego 2015 roku  o godzinie  10.00.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,                                                 –    dowodu tożsamości,  w przypadku osób prawnych lub uczestnictwa w przetargu pełnomocnika stosownego pełnomocnictwa.                                                                                                              

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020, w terminie do 7 dni od dnia przetargu.   W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.

13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                                                                                   

14 . Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73.
skan treści ogłoszenia
skan ogłoszenia strona 2
 

Załączniki

Powiadom znajomego