W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny ograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 117/4 o pow. 0,1524 ha – figurującą w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013297/2.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 23/2015
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia przetarg ustny ograniczony
Wartość zamówienia 3.650,00
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
nabywcą nieruchomości zostali ustaleni Zbigniew i Ewa małżonkowie Kuzyk za kwotę 3.700,00 zł

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 25 maja 2015 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 117/4  o pow. 0,1524 ha – figurującą w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013297/2.
 
1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  3.650,00 złotych.                                                   Do ceny podanej wyżej dolicza się koszty przygotowania dokumentacji w wysokości  307,50 zł.
 2.Przeznaczenie nieruchomości :                                                                                    Nieruchomość w studium przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  położona w terenie przeznaczonym  na cele zabudowy zagrodowej i produkcji rolniczej. Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Opis nieruchomości:                                                                                                     Nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie działek wykorzystywanych pod zabudowę zagrodową i działalność rolniczą. Na działce istnieją ślady po zabudowie. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w energię elektryczną.
4. Obciążenie nieruchomości:                                                                                            nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.                                                                                        5. Termin zagospodarowania:           nie ustala  się                                                            6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.                      7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które:  
 1)  są właścicielami nieruchomości położonych przy nieruchomości sprzedawanej,                   2) wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 4000,00 zł. (czterysta) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca 2015 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                           Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  29 czerwca 2015 roku włącznie.  Zgłoszenie winno zawierać oświadczenie o posiadaniu własności nieruchomości przyległej. Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.                                                                       Oferent przed rozpoczęciem licytacji powinien okazać komisji:                                                                                                                                 – dowód wniesienia wadium,                                                                                             - dowodu tożsamości,  w przypadku osób prawnych lub uczestnictwa w przetargu pełnomocnika stosownego pełnomocnictwa.                                                                                                          Wadium zostanie:                                                                                                                   - zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej.                                         - zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia   3 lipca 2015 roku  o godzinie  9.00.                                                                                    9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.       
  10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                        11.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie    7 dni od daty przetargu.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.                                                                    12.   O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.     
 13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                                            14. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 


ogłoszenie str. 1
ogłoszenie str. 2
wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu

Załączniki

Powiadom znajomego