W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN.271.2.5.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Pieniężno w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IN.271.2.5.2019
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia z art 4. pkt 8
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Pieniężno ul. Generalska 8 pokój nr 14
rozstrzygnięcie
W wyznaczonym terminie na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Pieniężno, dnia 16.12.2019 r.

IN.271.2.5.2019

Zaproszenie
do złożenia oferty na zadanie pn.
„Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Pieniężno w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

 1.    Zamawiający:

Gmina Pieniężno ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582-156-21-96; REGON 170748005

Tel: (55) 237 46 00  Fax: (55) 237 46 01

e-mail: urzad@pieniezno.pl; strona internetowa: www.bip.pieniezno.pl

2.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi -Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Pieniężno w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

3.    Opis sposobu przygotowania oferty:

a)   Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.

g)   Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

k)   Według załączników załączonych do niniejszego zaproszenia umieszczonego na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne.

4.    Warunki wymagane od wykonawcy: według załączników załączonych do niniejszego zaproszenia
5.    Dokumenty składające się na ofertę: formularz ofertowy, wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, projekt umowy z załącznikami do umowy.

Oferty składane osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach (opakowaniach). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno oferta na:

ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE  OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU”

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „NIE OTWIERAC”.

Dokumenty przesłane w wersji elektronicznej (e-mail, fax) powinny być dostarczone w wersji papierowej do dnia zawarcia umowy.

6.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7.    Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (pokój nr 14) do dnia 23 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Uwaga: dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania.

8.    Termin wykonania zamówienia w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 9.    Tryb udzielania wyjaśnień: według załączników.


 

Załączniki

zaproszenie docx, 15 kB
oferta docx, 81 kB

Powiadom znajomego