W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu zakupowym: Renowacja ołtarza w nawie głównej w kościele św. Piotra i Pawła w Pieniężnie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Renowacja ołtarza w nawie głównej w kościele św. Piotra i Pawła w Pieniężnie”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Rzymskokatolicka Parafia świętych Apostołów Piotra i Pawła
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert papierowa

 

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Rzymskokatolicka Parafia świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. Rynek 8

14-520 Pieniężno

 

Zaprasza do udziału w postepowaniu pn.:

„Renowacja ołtarza w nawie głównej w kościele św. Piotra i Pawła w Pieniężnie”

2.    Przedmiot zamówienia:

2.1 Ołtarz znajduje się w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie. Ołtarz z przełomu wieku XIX i XX wymaga przeprowadzenia następujących prac konserwatorskich:

- demontaż ruchomych elementów ołtarza;

- dezynfekcja i dezynsekcja drewna struktury ołtarza, snycerki i figur;

- prace stolarskie i snycerskie (wzmocnienie konstrukcji, uzupełnienie ubytków);

- odtworzenie brakujących elementów snycerskich w drewnie;

- konsolidacja warstw technologicznych na strukturze ołtarza, rzeźbach i snycerce;

- usunięcie powierzchniowych zabrudzeń ze struktury i snycerki;

- prace pozłotnicze z użyciem materiałów szlachetnych; złota i srebra;

- uzupełnienia warstwy malarskiej na strukturze ołtarza i figurach;

- przegląd konserwatorski obrazu olejnego na płótnie.

2.2.   Zakres robót został szczegółowo określony w programie prac konserwatorskich - w załączeniu.

2.3.   Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ewentualnych zamienników dokonana zostanie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

2.4.   Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi przepisami prawa (prawo budowlane, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem mogą być wykonywane przez inny podmiot.

2.5.   Prace muszą zostać uzgodnione z konserwatorem zabytków.

 

3.    Tryb udzielenia zamówienia:

3.1.   Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy nr RPOZ/2022/4005/PolskiLad.

3.2.   Niniejsze postępowanie zakupowe nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

3.3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

3.4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.

3.5.   W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.

3.6.   Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

3.7.   Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

3.8.   Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

4.    Termin realizacji zamówienia:

4.1.    Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 31.10.2024 r.

 

5.    Opis sposobu przygotowania oferty:

5.1.   Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do postępowania zakupowego).

5.2.   Do oferty należy załączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru oraz wymagane oświadczenia.

5.3.   Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

5.4.   Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu, zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

5.5.   Zamawiający wezwie oferenta jednokrotnie do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

5.6.   Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

5.7.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6.         Szczegółowe warunki wymagane od Wykonawcy:

6.1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej trzy prace konserwatorskie lub restauratorskie, o wartości co najmniej 150 000,00zł brutto przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych.

6.2.   Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent dysponuje:

1.       Osobą posiadającą kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37 a ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.),

2.       Osobą posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent dysponuje osobą, która zrealizowała zadania w zakresie zadań dotyczących prac przy obiektach zabytkowych ruchomych, w tym:

- wykonała konserwację i restaurację co najmniej 3 ołtarzy drewnianych i polichromowanych w ostatnich 3 latach

6.3. W celu wykazania spełnienia powyższych warunków, nie można powoływać się na zasoby podmiotów trzecich.

6.4. Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie zamówienia przez Wykonawcę tzn. bez udziału podwykonawców.

 

7.         Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

7.1.    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:

1.    W zakresie określonym w podpunkcie 6.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych robót wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, referencji, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora, itp.).

2.    W zakresie określonym w podpunkcie 6.2. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).

7.2.   Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków wraz z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarygodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

8.         Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami   oceny ofert:

a) Cena – waga kryterium 90 pkt. – Pk1

Sposób obliczenia:

Pk1= [CN / CR * 0,90] x 100

Pk1 - ilość punktów dla kryterium cena

CN - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

 

b) Okres gwarancji dla wykonania zadania; waga kryterium 10 pkt. - Pk2

Sposób punktowania:

od 3 do 5 lat gwarancji – 0 pkt.

6 lat gwarancji – 2 pkt.

7 lat gwarancji – 4 pkt.

8 lat gwarancji – 6 pkt.

9 lat gwarancji – 8 pkt.

10 lat gwarancji – 10 pkt.

 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

8.2. W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym, Wykonawca otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostanie uznany jako 3 letni.

8.3. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (P=Pk1+Pk2).

8.4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

8.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

8.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

9.         Miejsce oraz termin i sposób składania ofert:

9.1.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Renowacja ołtarza  w nawie głównej w kościele św. Piotra i Pawła w Pieniężnie - oferta”,

w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno – w sekretariacie p. 14 lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu (nie decyduje data nadania listu).

 

9.2.   Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pokój nr 20.

9.3.   Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie https://bip.pieniezno.pl/.

 

10.         Rozstrzyganie sporów:

10.1.   Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,  w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązywaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

11.     Informacje dodatkowe:

11.1.         Dodatkowych informacji udziela:

W sprawach merytorycznych:

Ks.  Paweł Gałła – Proboszcz Parafii – tel. 577 401 371

W sprawach proceduralnych:

Mateusz Sobieszczuk – kierownik Wydziału Inwestycji – tel. 55 237 46 60

Paulina Szulżycka – młodszy referent w Wydziale Inwestycji tel. 55 237 46 61

Załączniki

Powiadom znajomego