W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr III/10/02

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalania zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

Treść

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1. decyzji – rozumie się przez to wyrażenie na piśmie oświadczenia woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnych, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia jej na raty;
  2. wierzytelności – rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych;
  3. organie uprawnionym – rozumie się przez to Burmistrza.

§ 2. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, tylko wtedy gdy:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3, może nastąpić na wniosek dłużnika, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 również z urzędu.

§ 3. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić wówczas, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą, co wszystkich zobowiązań.

§ 4. 1. Umorzenie części wierzytelności oznacza umorzenie w równym stopniu należności głównej, odsetek i należności ubocznych.

2. W przypadku umorzenia części należności wierzytelności określa się termin zapłaty pozostałej części. Nie dotrzymanie tego terminu przez dłużnika powoduje cofnięcie umorzenia.

3. Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest Burmistrz Pieniężna.

4. W przypadku, gdy wierzytelność przekracza 10 tys. zł do umorzenia uprawniony jest Burmistrz pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika, organ uprawniony może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności, rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej gminy.

2. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

3. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłacaniu wierzytelności może być cofnięte, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłaceniu okazały się fałszywe albo, że dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi.

§ 7. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłacaniu wierzytelności następuje:

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym – w drodze decyzji,

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych – w drodze umowy,

3) w odniesieniu do umorzenia wierzytelności zarówno o charakterze administracyjnym jak i wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w sytuacji przewidzianej w § 2 ust. 1 pkt 2 – w drodze jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.

§ 8. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej zbiorcze sprawozdania dotyczące zakresu i całości umorzonych należności, odroczenie terminu zapłaty względnie rozłożenia na raty według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego wraz z informacją o realizacji budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/197/2002 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 7 marca 2002r. w sprawie ustalania zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane