W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXII/199/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm. ), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 333 z późn. zm. ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm ), art . 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U . z 2019 r. , poz. 1170 z późn. zm.) w związku z art. 9, art.28 § 4 , art .47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje :

Treść

§ 1. 1.    Zarządza się – na terenie sołectw - pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w drodze inkasa. 

2.    W drodze inkasa nie pobiera się zaległości podatkowych. 

3.    Pobór podatków określonych w ust. 1 realizuje się w terminach ustalonych ustawowo, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada każdego roku. 

4.    Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych przez niego podatków najpóźniej do czwartego dnia roboczego następującego po upływie terminu zapłaty raty podatku. 

§ 2. 1.    Na inkasentów podatków, o których mowa w  § 1 w niżej wymienionych sołectwach Gminy Pieniężno wyznacza się:

1)      BIAŁCZYN – GAJLE                                   – Pani Bożena Olender

2)      BORNITY                                                     – Pan Jerzy Domalewski

3)      CIESZĘTA                                                    – Pani Monika Chociej

4)      GLEBISKA                                                    - Pani Chojnacka Kamila

5)      GLĄDY – KOWALE - LUBIANKA           - Pani Teresa Bałanda 

6)      JESIONOWO                                                 - Pan Przemysław Rokicki

7)      JEZIORKO                                                    - Pan Wacław Koniuszaniec

8)      KAJNITY                                                      - Pan Żyndul Damian

9)      LECHOWO                                                   - Pani Ponichtera Paulina

10)  ŁOŹNIK                                                        - Pan Halina Żurawska

11)  ŁAJSY – PAJTUNY                                     - Pan Sławomir Niścior  

12)  NIEDBAŁKI                                                 - Pan Zbigniew Dubiec

13)  PAKOSZE – BRZOSTKI                             - Pani Wróblewska Edyta

14)  PLUTY – PEŁTY                                          - Pan Bazyli Śwituszak

15)  POSADY – KIERSINY                                - Pan Jan Chodań

16)  PIOTROWIEC                                              - Pani Helena Kaczan

17)  RADZIEJEWO                                              - Pan Kazimierz Gołębiewski

18)  RÓŻANIEC – BOROWIEC                         - Pani Katarzyna Koziej 

19)  SAWITY – GAUDYNY                               - Pani Sylwia Micka  

20)  WOJNITY                                                      - Pan Edward Tyrawski

21)  WOPY - PAWŁY                                          - Pani Dorota Świętochowska

22)  WYRĘBISKA                                               - Pan Andrzej Jarmoła

23)  ŻUGIENIE                                                    - Pani Wioleta Woźna

24)  KIERPAJNY WIELKIE                               - Pan Krzysztof Kisiel

 

2.     Umocowanie inkasenta do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1 wygasa z chwilą utraty prawa do pełnienia funkcji sołtysa.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie lub na właściwy rachunek bankowy. 

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od zebranych kwot podatków. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, Uchwała Nr X/69/19  Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, Uchwała Nr XII/87/19  Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane