W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLII/266/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Pieniężno.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.)w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 ( M.P. z 2022r., poz. 731), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5370

§ 1. Określa  się  następujące  roczne  stawki   podatku  od  nieruchomości  obowiązujące  na  terenie gminy:

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,05 zł od 1 m²  powierzchni,

 b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,43 zł od 1 ha powierzchni, 
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,51 zł od 1 m ² powierzchni,

 d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach,  dla których miejscowy  plan   zagospodarowania   przestrzennego   przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudowę mieszkaniową,  usługową  albo zabudowę  o  przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,  jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4  lat,  a  w tym  czasie  nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,53 zł od 1 m ² powierzchni.

2)   od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,93 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b) związanych z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków mieszkalnych lub ich części   zajętych   na   prowadzenie   działalności   gospodarczej  –   24,39 zł  od  1 m²  powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) związanych   z   udzielaniem   świadczeń    zdrowotnych  w   rozumieniu  przepisów o  działalności leczniczej,  zajętych  przez  podmioty udzielające  tych  świadczeń  -  5,48 zł  od  1 m ²  powierzchni użytkowej,

e) od  pozostałych,   w  tym  zajętych na  prowadzenie  odpłatnej   statutowej   działalności   pożytku publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  -  8,38 zł  od  1 m²  powierzchni  użytkowej.  

3) od   budowli - 2%  ich  wartości  określonej  na  podstawie  art. 4  ust. 1  pkt 3  i  ust. 3-7  ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych. 


§2. Traci moc uchwała Nr XXXI/196/21 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 października 2021 r. w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.   

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kisiel

Powiadom znajomego