W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLII/267/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust.2, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5371

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 25,00 zł miesięcznie.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 5% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego członka rodziny zamieszkującej nieruchomość w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 5% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 1 .

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązywania od 01.01.2023 r.  


Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego