W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LI/327/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 ( M.P. z 2023r., poz. 774), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5599

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy:
1)   od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,20  zł od 1 m²  powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,03 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m ² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania   przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową  albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,96 zł od 1 m ² powierzchni.

2)   od budynków lub ich części: 

a)  mieszkalnych - 1,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  –   26,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) związanych   z   udzielaniem   świadczeń    zdrowotnych  w   rozumieniu  przepisów    o  działalności leczniczej,  zajętych  przez  podmioty udzielające  tych  świadczeń  -  6,12 zł  od  1 m ²  powierzchni użytkowej,

e) od  pozostałych,   w  tym  zajętych   na  prowadzenie  odpłatnej   statutowej   działalności   pożytku publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  -  9,78 zł  od  1 m²  powierzchni  użytkowej.  

3) od   budowli - 2%  ich  wartości  określonej  na  podstawie  art. 4  ust. 1  pkt 3  i  ust. 3-7  ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych. 

§2. Traci moc uchwała Nr XLII/266/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.   

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

 

Powiadom znajomego