W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LV/353/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Pieniężno.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1136

§ 1. 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Pieniężna.

2.  Zasady ustalone w niniejszej uchwale stosuje się, jeśli odrębne przepisy prawa nie regulują zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w sposób dla gminy Pieniężno wiążący lub odmienny.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje.

§ 3.1.Burmistrz Pieniężna może wnosić do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne (aporty).

2. Wniesienie wkładu do spółki, w zamian za obejmowane udziały, nie wymaga zgody Rady Miejskiej w Pieniężnie , jeżeli objęcie udziałów następuje w zamian za wkład pieniężny, a środki na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Pieniężno na dany rok budżetowy.

3. Podwyższenie wartości udziałów w spółce nie wymaga zgody Rady Miejskiej w Pieniężnie jeśli objęcie udziałów następuje w zamian za wkład pieniężny, a środki na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Pieniężno na dany rok budżetowy.

4. Wniesienie wkładu do spółki oraz podwyższenie wartości udziałów w spółce, w innych przypadkach niż określone w ustępie 2 i 3, wymaga zgody Rady Miejskiej w Pieniężnie.

§ 4. Cofanie przez Burmistrza Pieniężna  udziałów w spółkach następuje w drodze umorzenia udziałów, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Pieniężnie.

§ 5. Zbywanie przez Burmistrza Pieniężna udziałów w spółkach następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Miejskiej w Pieniężnie.

§ 6. Burmistrz Pieniężna  corocznej informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia Radzie Miejskiej w Pieniężnie informację o ilości i wartości wniesionych, cofniętych i zbytych  udziałów w poszczególnych spółkach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący  Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel 

 

Powiadom znajomego