W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr II/17/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie.
na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. Podstawą ustalenia wysokości diety radnego jest 50% 2,4 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692) - dieta podstawowa.

§ 2. 1. Radnym pełniącym następujące funkcje przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości:

a.       Przewodniczącego Rady – 93,2 %  diety podstawowej,

b.       Wiceprzewodniczący Rady - 61,2 %  diety podstawowej,

c.       Przewodniczący stałej komisji – 51,2 % diety podstawowej,

d.       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 58,2% diety podstawowej,

e.       członkowi dwóch komisji stałych – 46,6 % diety podstawowej,

f.        członkowi jednej komisji stałej lub co najmniej jednej komisji doraźnej – 23,3% diety podstawowej.

 2. Radnemu spełniającemu warunki do uzyskania więcej niż jednej diety z ustępu 1, przysługuje jedna - wyższa dieta.

§ 3. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o kwotę 10% diety radnego za każdą nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem. Łączna wysokość obniżenia w jednym miesiącu nie może przekroczyć wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety radnego.

§ 4. Nie potrąca się diety za nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji radnemu, który w tym samym czasie wypełniał inną funkcję jako radny, do której to funkcji został powołany przez Radę lub wyznaczony przez jej Przewodniczącego.

§ 5. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

§ 6. Jeśli kadencja radnego kończy się wcześniej niż pełny miesiąc wówczas wypłaca się dietę po przeliczeniu diety na ilość dni. Taka sama metoda przeliczania diety na ilość dni odnosi się do sytuacji, w której radny przystępuje do wykonywania mandatu na początku kadencji lub w jej trakcie oraz gdy jego mandat wygaśnie przed upływem kadencji Rady Gminy.

§ 7. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr LV/350/24 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie.

§ 9. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw diety w wysokości ustalonej w § 2 ust. 1 uchwały przysługują radnym od 6 maja 2024 roku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Grzegorczyk

 

Powiadom znajomego