Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Gmina Pieniężno z dniem 21 kwietnia 2017r. na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.

- Wnioskodawca Gmina Pieniężno jako beneficjent projektu ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.

- Jednostką realizującą projekt jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie – lider projektu.

- Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 33 ust.2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodnie z art.33 ustawy wdrożeniowej wnioskodawca, o którym mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164) dokonuje wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.


1. Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin zamieszkujących gminę Pieniężno.

2. Wsparcie oferowane w ramach projektu ukierunkowane będzie na ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki społecznej. W zakresie usług społecznych realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz pomoc w aktywnym udziale w życiu społecznym.

3. Przewidywalne dopuszczalne rodzaje zadań są zgodne ze szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

4. Celem ogłoszonego naboru jest wyłonienie jednego Partnera spoza sektora finansów publicznych.

5. Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie oraz realizacja projektu, którego przedmiotem jest realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia, zamieszkujących gminę Pieniężno w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 ogłoszony na stronie internetowej:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1885/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-0012017

6. Grupa docelowa

a) Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy)

b) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczonych społecznie ( w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem).

7. Proponowany zakres zadań partnera:

a) Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu

b) Współuczestnictwo w procesie zarządzania projektem

c) Realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej

d) Realizacja działań w ramach zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin zgodnie z katalogiem form wsparcia ujętych w regulaminie konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 a mianowicie:

-  Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny – zorganizowanie festynu/innej imprezy o podobnym charakterze dla mieszkańców na terenie gminy Pieniężno z włączeniem uczestników projektu i ich otoczenia

-  Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;  - zorganizowanie spotkania z w/w osobą

8.  Umowa o partnerstwie

Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem zawarta zostaje pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie, określająca
w szczególności:

a)   przedmiot porozumienia albo umowy,

b)   prawa i obowiązki stron,

c)    zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie,

d)   Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu,

e)   sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów,

f)     sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

g)   sposób egzekwowania przez Beneficjenta od Partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera,

h)   w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/pomocy de minimis − obowiązki Lidera i Partnerów w tym zakresie.

9. Wymagania wobec partnera:

- Kryteria formalne udziału partnera oceniane według formuły „spełnia/nie spełnia”

a) posiada siedzibę lub oddział na terenie gminy Pieniężno

b) posiada status organizacji pozarządowej

c) prowadzi działalność statutową w zakresie zgodnym z celami partnerstwa

d) posiada doświadczenie w realizacji projektów. Dobrze widziane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach PO KL

e) dysponuje zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu zwłaszcza działań opisanych w punkcie 7 d.

f) wyrazi zgodę na współpracę z MGOPS w Pieniężnie jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także wyrazi chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego

g)nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów

- Wykaz dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania powyższych warunków:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający adres siedziby bądź oddziału jednostki, formę prawną prowadzonej działalności wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta lub wydruk z okresu nie dłuższego niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok w rozumieniu ostatniego roku budżetowego

c) statut lub inny dokument potwierdzający rodzaj działalności prowadzonej przez składającego ofertę

d) oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów wraz z informacją nt. tytułów projektów, nazwą priorytetów, działania/poddziałania w ramach jakich był realizowany oraz okresów ich realizacji

e) oświadczenie o posiadaniu dobrej kondycji finansowej oraz o niepozostawaniu w stanie likwidacji

f) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów

g)oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne

h)krótka charakterystyka podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieniężnie jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także o wyrażeniu chęci zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego

j) krótki opis działań w odpowiedzi na zadania partnera z punktu 7d

10. Kryteria merytoryczne oceny Partnerów

- Przy wyborze oferty w trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

a) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa

b) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa

c) proponowany zakres współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowywania projektu

d) prowadzenie działalności na terenie gminy  Pieniężno

11. Sposób przygotowania oferty

1) Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze Partnera

2)Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 9

3)Do oferty należy załączyć również pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS lub innym rejestrem)

4) Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie ich pieczęcią podmiotu, aktualna datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem bądź nieczytelnym podpisem wraz z pieczątka osoby upoważnionej

5)Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w języku polskim (ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim, Dz.U. z 2011, Nr 43, poz. 224 z późn. zm.)

6) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opisane według poniższego wzoru:

Nazwa oferenta

Adres Oferenta

                                                                                    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                                                         ul. Sienkiewicza 2

                                                                                                                14-520 Pieniężno


„OTWARTY NABÓR NA PARTNERA

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17”


Nie otwierać przed dniem 12 maja 2017r. przed godz. 14.15


12. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście:

- w terminie od 21.04.2017r. do 12.05.2017r. do godziny 14.00

- w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno

Liczy się data wpływu oferty do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno, pokój kierownika w dniu 12.05.2017r. o godz. 14.15.

13. Procedura wyboru Partnera i odwołania

a) Procedurę wyboru Partnera przeprowadzi powołana w tym celu Komisja ds. wyboru Partnera powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

b) Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane.

c)Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o spełnianie wymagań przez potencjalnego Partnera wymienionych w punkcie 9 wg. formuły „spełnia/nie spełnia”.

d) Z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa partnerska.

e) Ze względu na określony czas trwania konkursu Ogłaszający nie przewiduje odwołań.

14. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
b) Zawieszenie naboru na każdym etapie.
c) Rozwiązania partnerstwa w przypadku nieotrzymania dofinansowania projektu składanego w ramach konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

15. Informacja o wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP Gminy Pieniężno.


                                                                                                    Burmistrz Pieniężna

                                                                                                    \-\ Kazimierz KiejdoINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Gmina Pieniężno z dniem 12.05.2017r. na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Informuje o wynikach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IŻ.00-28-002/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnychcenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.

W związku z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych zamieszczonym przez Gminę Pieniężno w dniu 21.04.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznych http://bip.pieniezno.pl/contents/content/376/3664 w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnychcenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe, została wybrana jedna oferta złożona przez:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kierpajny Wielkie „Euroster”, Kierpajny Wielkie 11/3,
    14-520 Pieniężno

Do dnia 12.05.2017r. do godz. 14.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie wpłynęła jedna oferta – oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kierpajny Wielkie „Euroster”, Kierpajny Wielkie 11/3, 14-520 Pieniężno,  na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnychcenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kierpajny Wielkie „Euroster”, Kierpajny Wielkie 11/3, 14-520 Pieniężno spełniła niezbędne wymagania. Łącznie z ofertą złożono niezbędne załączniki.     

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kierpajny Wielkie „Euroster”, Kierpajny Wielkie 11/3,  14-520 Pieniężno  posiada odpowiedni potencjał techniczno – organizacyjny, kadrowy i finansowy niezbędny do realizacji wspólnego projektu. Ponadto Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji projektów i współpracowało z MGOPS w ramach innych zadań na rzecz klientów Ośrodka, co daje gwarancję rzetelnej realizacji projektu.

Strony Partnerstwa:

Gmina Pieniężno
Stowarzyszenie

Proponowany zakres zadań Partnera:

a) Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu

b) Współuczestnictwo w procesie zarządzania projektem

c) Realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej

d) Realizacja działań w ramach zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin zgodnie z katalogiem form wsparcia ujętych w regulaminie konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 a mianowicie:

-  Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny – zorganizowanie festynu/innej imprezy o podobnym charakterze dla mieszkańców na terenie gminy Pieniężno z włączeniem uczestników projektu i ich otoczenia

-  Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;  - zorganizowanie spotkania z w/w osobą


                                                                                                    Burmistrz Pieniężna

                                                                                                    \-\ Kazimierz Kiejdo

Załączniki

Ogłoszenie docx, 23 kB metryczka
Załącznik docx, 17 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij