Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

nr sprawy WF/K/2/2012

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

wartość szacunkowa poniżej 14 tys. EUR

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Wybrano wykonawcę - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Ul.Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk zgodnie z zamieszczonym załącznikiem

Treść

Zaproszenie do złożenia oferty
 
1.  Zamawiający:         
Gmina   Pieniężno
ul. Generalska 8 14-520  Pieniężno
bip.pieniezno.pl
tel .055 237 46 10   fax 055 237 46 01
NIP 582 15 62 196
 
2. Tryb zamówienia:   Tryb bezprzetargowy  na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest usługa udzielenia i obsługi kredytu  długoterminowego w   wysokości 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Kod CPV: 66.11.30.00-5 (usługi udzielania kredytu)
Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
4.Warunki udzielenia kredytu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.Spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy, tj:
 a/.posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (w szczególności wynikające z przepisów
ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe(tekst jedn. Dz.U.2002r, nr72 poz. 665  z póź. zm. )
b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia  pisemne zobowiązania innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/.znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie zamówienia,
d/.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2  ustawy, 
5.Okres spłaty kredytu.
 Spłata kapitału – do 31 stycznia 2013r. w miesięcznych równych ratach, na koniec każdego miesiąca wg harmonogramu spłat w roku na podstawie zawartej umowy.
Spłata odsetek – od dnia uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec  każdego miesiąca,  na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny  od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
Oprocentowanie –zmienne , ustalone jako stawka bazowa  powiększona o  stała marżę   banku:
- stawka bazowa jest ustalana na okres 1 miesiąca i stanowi stopę  WIBOR dla    trzymiesięcznych    złotowych    depozytów    międzybankowych  z ostatniego  dnia roboczego  każdego miesiąca kalendarzowego.
- stała dla całego okresu kredytowania marża banku
Dla   przygotowania   oferty   wykonawca   zobowiązany   jest   przyjąć średnią wartość  WIBOR  3M na dzień 13 grudnia 2012r w wysokości 4,26 %.
Oprocentowaniu  podlega  kwota  faktycznie  wykorzystanego  kredytu  przyjmując  rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku  przestępnym  366. 
W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty  kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej  spłaty  kredytu bez  ponoszenia  dodatkowych  kosztów). O zmianie  terminu  spłaty  kredytu Zamawiający    poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
Prowizja  od  udzielonego  kredytu  nie wyższa niż 1,0% –  płatna  jednorazowo  w  dniu   wypłaty  kredytu .
Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
6. Termin wykonania zamówienia:
 
Data postawienia kredytu do dyspozycji  - po podpisaniu umowy  w dniach 28-31grudnia 2012r włącznie.
5.1. Dokumenty żądane przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy( oryginały lub kopie  poświadczone za zgodność):
1)  dokument    rejestracji    Banku    –    aktualnego     odpisu    z     właściwego   rejestru albo aktualnego zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności gospodarczej z określeniem  przedmiotu  działalności  i  wskazaniem  osób  uprawnionych  do reprezentowania  oferenta .
 2) koncesje,   zezwolenia   lub   licencje,   jeżeli   ustawy   nakładają   obowiązek   posiadania    koncesji,    zezwolenia    lub    licencji    na    podjęcie    działalności     gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
3) jeżeli   wykonawcy    wspólnie    ubiegają    się    o    zamówienie    (konsorcjum),  zgodnie  z  art.23  w  związku  z  art.  141  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych Zamawiający żąda:
- wszyscy  konsorcjanci  winni  obligatoryjnie  dołączyć  do  oferty  dokumenty wymagane od    Wykonawców,  mogą być składane wspólnie .
- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum  (należy  załączyć  pełnomocnictwo,  które  powinno określać   dokładny  zakres upoważnienia)
- w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej    przez   konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum  zobowiązani będą  najpóźniej   przed   zawarciem   umowy   na   wykonanie   zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
 
7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie  osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytania na piśmie  na adres: Urząd Miejski ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno tel. (0-55) 237 46 10, fax. (0-55) 237 46 01,  email: urzad@pieniezno.pl
- zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem i drogą elektroniczną, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i inne informacje przekazane za pomocą faksu i drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania odpowiedzi na zapytania jest Skarbnik, tel. (0-55) 237 46 10, od poniedziałku do piątku w  godz. 900 – 1300.
- osobą uprawnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu i w formie elektronicznej jest: sekretariat,  tel. (0-55) 237 46 00, fax. (0-55) 237 46 01,  od poniedziałku do  piątku   w  godz. 800 – 1400.
- warunki   zamówienia  oraz opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu, uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, sprawozdania  można   pobrać na stronie internetowej bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne pod ogłoszeniem o zamówieniu.
- celem zbadania sytuacji finansowej Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl dokumenty : Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2011 i
I półrocze 2012 w sprawie opinii o możliwości  spłaty kredytu, sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za  rok 2011 i I półrocze 2012r, sprawozdania w formie tabelarycznej za I i II III kw. 2012r
/ Rb- N DS, RB -N, RB-Z  / .Sprawozdania z lat poprzednich i roku bieżącego dostępne są na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl pod ogłoszeniem o przetargu na kredyt z 2010 i 2011.
Zamawiający nie dopuszcza  możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i        informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych  wynikających z ich          indywidualnego zapotrzebowania.
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy pobrali zaproszenia do złożenia oferty, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego: bip.pieniezno.pl  pod ogłoszeniem o zamówieniu
8.Opis sposobu przygotowania ofert
1) Na ofertę składają się:
- oferta  cenowa    –    sporządzona    na    formularzu    cenowym    oferty    będącym  załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
- dokumenty   wskazane   w   punkcie   4.1   niniejszego   zaproszeniu do udziału w realizacji zamówienia będące załącznikiem nr. 2 .
 2)  Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
3) Ofertę należy złożyć  w  zamkniętej    kopercie w sposób    gwarantujący     zachowanie     poufności   jej  treści oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu  otwarcia  ofert.  Koperta powinna  być  zaadresowana   na adres  Zamawiającego  podany  w  punkcie  1 niniejszego zamówienia i opatrzona napisem: kredyt
9. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert
  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego  do dnia    27.12.2012 do  godz. 1130 pokój nr 14 (sekretariat ).
 
10 . Opis sposobu obliczenia ceny.
Założenia przyjęte do obliczenia ceny: 
a) średnia wartość WIBOR 3M na dzień 13.12.2012r w wysokości 4,26%.
b) wysokość prowizji banku w % i wyrażona w zł -od kwoty kredytu,
c)  dla obliczenia   ceny   przyjmuje   się,   że   kredyt   udzielony   jest   28 grudnia 2012r. spłacany w ratach miesięcznych stałych . 
 
Oferowaną cenę udzielenia kredytu należy podać w PLN jako sumę wszystkich  składników  kosztów.
 
11.Kryteria i Ocena  ofert
Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku   Prawo  zamówień  publicznych,  aktami   wykonawczymi  do  tej  ustawy  oraz  warunkami zaproszenia.
1) Jedynym kryterium oceny jest cena oferty, która zawiera wszystkie składniki  kosztów  związane z   wykonaniem zamówienia  wg wzoru: najniższa cena / najwyższa cena x 100%
2) Zamawiający   udzieli   Zamówienia   Wykonawcy,   którego  oferta  uzyska najniższą cenę.
 
12.Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa w sprawie realizacji    zamówienia    publicznego    zawarta  zostanie  z uwzględnieniem  postanowień  wynikających  z  treści  niniejszego  zaproszenia  oraz  danych  zawartych w ofercie.
13. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia,
Zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami można   pobrać na stronie internetowej bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne pod ogłoszeniem o przedmiotowym zamówieniu.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12. 2012 o godz. 12,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  
Pieniężnie , ul. Generalska 8 , pok. Nr 12.
 
Strona internetowa www.bip.pieniezno.pl w dniu ……………….
 
Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu…………..
 
 
                                                                                                                        Burmistrz
     Pieniężno, dn. 14.12.2012.r
                                                                                                           Kazimierz    Kiejdo
 
Pliki do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Sytuacja finansowa             
Uchwała Nr RIO.VII-0120-832/12


Wyniki Postępowania
Wyniki postępowania

Sprostowanie do  pkt. 5. Zaproszenia do złożenia oferty w trybie bezprzetargowym na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 500 000zł  .
Spłata kapitału    - do 31 grudnia 2013r od 31 stycznia 2013r w miesięcznych  równych  ratach, na koniec każdego miesiąca wg harmonogramu spłat w roku na podstawie zawartej umowy.


Sytuacja finansowa gminy   - Kredyty i pożyczki  stan na 17.12.2012r.

         
1- Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na spłatę zobowiązań w wysokości 1.600.000zł /karencja spłaty 2006-2008r,spłata rat kapitałowych miesięcznych w kwocie 26 700zł od 01.01.2009 do 25.12.2013r ,pozostało do spłaty 318 400,00zł,

2.-Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie wodociągu wiejskiego Pieniężno- Żugienie w wysokości 529 104,00zł/ karencja spłaty 1 rok/ okres spłaty rok 2008-2013 , pozostało do spłaty 45 104,00 zł,

3. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie
 występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w
 wysokości 1 235 972zł , okres spłaty 2008-2014r, pozostało do spłaty 367 728,00zł,

4 - Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, pozostało do spłaty 1 680.000,00zł,

5 – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Pieniężnie w wysokości 266 600,00zł, pozostało do spłaty 96 960,00zł,

6 - Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie  występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w
 wysokości 1 800 000,00, okres spłaty 2008-2014r, pozostało do spłaty 1 608 333,37zł

7 – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny  na kwotę  1 791 016,24 zł ,spłata od czerwca 2012r -31.12.2019, pozostało do spłaty 1 653 204,00zł,

8 -. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie  występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w
 wysokości 1 321486,00 , okres spłaty 2011-2017r, pozostało do spłaty 1 238 986,00zł,

9.- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn z programu PROW  na zdanie pn” Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w gminie Pieniężno: Etap I Miasto Pieniężno i wieś Lechowo” do spłaty z rozliczenia ze  środków UE na rachunek BGK  do 31.12.2012r w wysokości 318 832,77zl.

10. Kredyt w rachunku bieżącym w BPBS z/s w Pasłęku  F/Pieniężno z programu PROW  na zdanie pn” Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w gminie Pieniężno: Etap I Miasto Pieniężno i wieś Lechowo” w wysokości 300 000,00zl do spłaty na dzień 28.12.2012r.


  Skarbnik                                                                                                       Burmistrz

 Kazimiera Kołek                                                                                     Kazimierz Kiejdo
                                     

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij