W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Nabór na rachmistrzów

NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W GMINIE PIENIĘŻNO W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 R.

Burmistrz Pieniężna  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Pieniężno w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020).  


Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt. 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Pieniężno, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno.

Informacja dotycząca naboru zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1. Być pełnoletnim;

2. Być zamieszkałym na terenie Gminy Pieniężno;

3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;

4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

5. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Ważne informacje dla składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Prawdopodobny termin szkolenia to okres od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.
 2. Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:

a)  statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

b)  zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

c)  sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

 1. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Gminy informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
 5. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
 6. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:

a)      37 zł. brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;

b)     20 zł. brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;


UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskają najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

 


 

Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku studentów – wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 3. Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.
 5. Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4.
 6. Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 5.

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (w godzinach pracy urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki na dziennik podawczy) na adres: Urząd miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
 3. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego –  Spis Rolny 2020”.
 4. Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy
   w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
 5. Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym  w  2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”. 
 6. Dodatkowych informacji udziela Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego Zofia Gałczyńska – tel. 55 237 4661

W wyniku ogłoszenia wpłynęły dwie oferty na rachmistrza. Obie Panie zdały pozytywnie egzamin po przeprowadzonym szkoleniu online. Rachmistrzowie terenowi podpisują umowy i są wynagradzane przez GUS. Będą posługiwały się identyfikatorami. 

W Gminie Pieniężno spis przeprowadzi dwóch rachmistrzów (Pań), które odwiedzą Państwo w celu przeprowadzenia spisu rolnego, w chwili gdy nie zostanie dokonany samospis, którego można dokonać także w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w pokoju nr 11.
Spisu można także dokonać przez telefon, poprzez  infolinię statystyczną:
➡️ 22 279 99 99.⬅️ Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Powszechny Spis Rolny realizowany będzie do 30 listopada 2020 roku. 
Aktualizacja z 30.09.2020 roku 
 

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

                                                                                                                             
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. 

 

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

                                                                                                                      

                                                                               /-/  Janusz Dygaszewicz

                                                                         Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego                                 

                                                                            Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Załączniki

Powiadom znajomego