W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

zaproszenie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IN.271.2.8.2017
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia na podstawie art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
Wartość zamówienia do 30.000 Euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8
rozstrzygnięcie

Gmina Pieniężno informuje, że na zaproszenie do składania ofert na usługę pn. „utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania” złożono 4 oferty.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na 2 części zamówienia:

Na 2 część: FAST GARDEN Ewelina Siekierska za kwotę brutto 14 026,50 zł.

Na 3 część: FAST GARDEN Ewelina Siekierska za kwotę brutto 11 885,40 zł.

Dziękujemy za złożenie ofert.


Pieniężno, dnia 16.10.2017 r.

IN.271.2.8.2017

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie pn.

„Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania”

1.    Zamawiający:

Gmina Pieniężno ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582-156-21-96; REGON 170748005

Tel: (55) 237 46 00  Fax: (55) 237 46 01

e-mail: urzad@pieniezno.pl; strona internetowa: www.bip.pieniezno.pl

2.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania. Zamówienie zostało podzielone na 5 odrębnych części.

3.    Opis sposobu przygotowania oferty:

a)   Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę na daną część.

g)   Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

k)   Według załączników nr 1 i 2 załączonych do niniejszego zaproszenia umieszczonego na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne.

4.    Warunki wymagane od wykonawcy: według załącznika nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.

5.    Dokumenty składające się na ofertę: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, wykaz sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia i wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom -według wzorów z załącznika nr 2.

Oferty składane osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy złożyć w nieprzezroczystej, nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno oferta na: Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2017 / 2018 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania z oznaczeniem na którą część zamówienia. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „NIE OTWIERAĆ”.

Dokumenty przesłane w wersji elektronicznej (e-mail, fax) powinny być dostarczone w wersji papierowej do dnia zawarcia umowy.

6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7.    Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (pokój nr 14) do dnia 27 października 2017 r. do godziny 12:00. Uwaga: dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2017r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie ul. Generalska 8 w pokoju nr 12 (Biuro Rady).

8.    Termin wykonania zamówienia: Etap I – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r. i Etap II – od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.

9.    Tryb udzielania wyjaśnień: według załącznika nr 1.

 


Załączniki

zaproszenie pdf, 645 kB
mapy część 1 pdf, 3.29 MB
mapy część 3 pdf, 2.33 MB
mapy część 4 pdf, 2.94 MB
mapy część 5 pdf, 2.23 MB
wyniki jpg, 513 kB

Powiadom znajomego