W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXI/192/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę zmian w Statucie Gminy Pieniężno.
na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 maja 2003r. w sprawie Statutu Gminy Pieniężno wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się w § 4 ust. 4 i w § 5 ust. 2;

b) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „wykaz jednostek pomocniczych gminy określa załącznik Nr 4 do Statutu”;

c) po Rozdziale II Gmina dodaje się Rozdział IIa: „Jednostki Organizacyjne Gminy”;

d) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne i zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej gminy stanowią część majątku gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

3. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.

4. Kierownicy tych jednostek działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza – jeżeli jednostki te nie posiadają osobowości prawnej.

5. Statuty tych jednostek uchwala Rada.

6. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 5 do Statutu.”

§ 2. Załączniki Nr 4 i 5 do Statutu, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Warm.-Maz. z 2006 r. Nr 3 poz. 52

Plikii do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego