W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LIV/340/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 201
§ 1. Określa się zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na ternie Gminy Pieniężno.

§ 2.Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach może obejmować  nakłady konieczne na prace w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.). 

§ 3.O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

§ 4.1. Dotacja określona w § 2, może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zależności od środków przyznanych przez Radę Miejską.  

2.Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także jego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

§ 5.W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Pieniężno wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 § 6.W przypadku przystąpienia lub wnioskowania Gminy Pieniężno do realizacji programów zewnętrznych, dotacja może być udzielona z uwzględnieniem zasad i w wysokości określonej 
w danym programie, o ile nie są one sprzeczne z zapisami niniejszej uchwały. 

§ 7.1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku w tej sprawie. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

1) Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza  Pieniężno.  

2) Wnioski niekompletne, niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie podlegają rozpatrzeniu. 

3) Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski pochodzące od podmiotów, dla których wnioskowana dotacja spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy publicznej de minimis. 

§ 8. 1.    Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

1) informacje o wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną, numer rachunku bankowego; 

2) informacje o zabytku, w tym wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia, numeru i daty wpisu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, tytułu prawnego o zabytku; 

3) szczegółowy opis prac lub robót przy zabytku i termin ich wykonania; 

4)  całkowity koszt prac lub robót przy zabytku; 

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca; 

6) wysokość udziału środków własnych i z innych źródeł; 

7) harmonogram i kosztorys prac lub robót przy zabytku. 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się: 

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; 

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków – w przypadku zabytków rejestrowych; 

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót, objętych wnioskiem - w przypadku zabytków rejestrowych; 

4)  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli wymaga tego charakter prac lub robót; 

5)  kosztorys inwestorski lub ofertowy prac lub robót określonych we wniosku; 

6) dokument poświadczający prawo osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych; 

7) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.

§ 9.1. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, dotacja w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności - stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w rozumieniu: 

1)  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 z późn. zm.), w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej Uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.; 

2) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352.9 z 24.12.2013 z późn. zm.), w takim przypadku pomoc de minimis w sektorze rolnym na podstawie niniejszej Uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.; 

3) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L. 190.45 z 28.06.2014 r. z późn. zm.), w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej Uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r. 

2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, w tym prowadzącym działalność w rolnictwie lub rybołówstwie, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia, oświadczenia oraz informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 702). 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810). 

§ 10. 1. Burmistrz Pieniężna dokonuje weryfikacji złożonych wniosków i przedkłada Radzie Miejskiej propozycję udzielenia dotacji w określonej przez siebie wysokości. Zweryfikowane przez Burmistrza wnioski stanowią podstawę do ujęcia planowanych dotacji w projekcie uchwały budżetowej Gminy. 
2. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę wysokości. 

3. Uzyskanie dotacji jest uwarunkowane od posiadanych środków własnych gminy oraz innych źródeł przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków. 

4.Kwoty dotacji ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej. 

5. W odrębnej uchwale Rada Miejska określa beneficjenta, kwotę przyznanej dotacji oraz prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą. 

6.Przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji Burmistrz informuje zainteresowane podmioty.

7. Wnioski ocenione negatywnie nie podlegają zwrotowi. 

8.W przypadku realizacji przez Gminę Pieniężno programów zewnętrznych, o których mowa w § 6, termin złożenia wniosku określa Burmistrz Pieniężna i podaje go do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 11. Zakres prac lub robót objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku. 

§ 12. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, 
a Gminą. 

§ 13. Rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i umowy o przyznaniu dotacji.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 15. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXXIII/163/17 z dnia 26.10.2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Pieniężno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

 

Załączniki

Powiadom znajomego