W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania”

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

zamówienie na Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IN.271.2.11.2018

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wartość szacunkowa poniżej 30.000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8

Treść

Pieniężno, dnia 26.10.2018 r.

IN.271.2.11.2018

Zaproszenie
do złożenia oferty na zadanie pn.
„Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania”

1.   
Zamawiający:

Gmina Pieniężno ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582-156-21-96; REGON 170748005

Tel: (55) 237 46 00  Fax: (55) 237 46 01

e-mail: urzad@pieniezno.pl; strona internetowa: www.bip.pieniezno.pl

2.    Przedmiotem zamówieniajest wykonanie usługi utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania. Zamówienie zostało podzielone na              5 odrębnych części.

3.    Opis sposobu przygotowania oferty:

a)   Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę na daną część.

g)   Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

k)   Według załączników nr 1 i 2 załączonych do niniejszego zaproszenia umieszczonego na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne.
4.    Warunki wymagane od wykonawcy: według załącznika nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.
5.    Dokumenty składające się na ofertę: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, wykaz sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia i wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom -według wzorów z załącznika nr 2.

Oferty składane osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy złożyć w nieprzezroczystej, nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno oferta na: Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2018 / 2019 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania z oznaczeniem na którą część zamówienia. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „NIE OTWIERAĆ”.

Dokumenty przesłane w wersji elektronicznej (e-mail, fax) powinny być dostarczone w wersji papierowej do dnia zawarcia umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7.    Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (pokój nr 14) do dnia 8 listopada 2018 r. do godziny 12:00.Uwaga: dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania.
8.    Termin wykonania zamówienia: Etap I – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. i Etap II – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.
9.    Tryb udzielania wyjaśnień: według załącznika nr 1.

 

Załączniki

zaproszenie pdf, 626 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane