W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN. 524.1.2018

BURMISTRZ PIENIĘŻNA


działając na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXXIV/177/17  z dnia 30.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie (100% finasowania zadania)

lub wsparcie (wyłącznie ze środkami finansowymi własnymi lub zewnętrznymi, z wkładem osobowym lub rzeczowym) wykonania zadań publicznych wynikających z  programu współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi w roku  2018.


I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) realizację zadań publicznych Gminy  Pieniężno.

II. Rodzaj zadań:

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadań:


Gmina Pieniężno na rok 2018 przeznacza środki finansowe na realizację  programu
w kwocie 55 000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

W tym na poszczególne zdania:


W zakresie I:  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 2 000,00 zł

W zakresie II:  działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 000,00 zł

W zakresie III: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– 4 000,00 zł

W zakresie IV: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania     polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 1 000,00 zł

W zakresie V: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45 000,00  zł

W zakresie VI: turystyki i krajoznawstwa – 1 000,00 zł

W zakresie VII: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł


 

III. Okres realizacji zadania


 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na   2018 rok obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


IV. Sposób realizacji  


Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

o          powierzanie (100% finasowania zadania)

o          wspieranie (wyłącznie ze środkami finansowymi własnymi lub zewnętrznymi,

z wkładem osobowym lub rzeczowym) wykonania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,


V. Informacje dodatkowe:


1.         Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku, do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w przypadku osobistego doręczenia lub stempla pocztowego placówki pocztowej  w przypadku wysłania oferty pocztą) na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, z dopiskiem  „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pieniężno na rok 2018” oraz numerem i nazwą zakresu działania.

2.         Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1300)

3.         Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

a.         Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (aktualny, nie musi być wydany w przeciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych, odpis musi zgadzać się ze stanem faktycznym organizacji)

b.         W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

4.         Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Pieniężnie, www.bip.pieniezno.pl  - zakładka: Organizacje Pozarządowe

5.         Oferty nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane

6.         Zawarcie umowy na realizację zadania zostanie podpisane najpóźniej 30 dni po chwili zakończenia oceny wniosków

7.         Ocena wniosków nastąpi w terminie dwóch tygodniu po zakończeniu terminu składania ofert (termin składania ofert do dnia 16 lutego 2018r). Informacja o wynikach pojawi się na stronie internetowej: www.bip.pieniezno.pl do 23 lutego 2018r.

8.         Zadanie musi być wykonane w roku 2018. 

9.         Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Pieniężno, ponadto projekt wpisuje się
w powyższe zakresy ogłoszenia.

10.       Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Pieniężna zgodnie z zasadami Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 t.j.)

11.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

12.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy gminą, a oferentem.

13.       Dotacje nie mogą być przeznaczane na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania (niezgodne z ofertą i kosztorysem).

14.       Kwoty dotacji w sprawozdaniu nie mogą odbiegać więcej niż 10 % kosztów od poszczególnych pozycji w kosztorysie.

15.       Ogłoszenie zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.
Załączniki

Wzór umowy doc, 166 kB

Powiadom znajomego