W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LVI/358/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie na kadencję 2024-2027.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2017, ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Rozdział 1.

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Radni, wybierają 2 ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie.

2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. 1.  Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

2. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

3. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Miejskiej w Pieniężnie i rozdaje je radnym.

§ 3. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania.

§ 4. 1.  Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.

§ 5. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

Rozdział 2.

Zasady głosowania w przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników

jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych ławników.

§ 6. 1. Karta do głosowania, zawiera następującą treść: „Karta do głosowania do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Braniewie” oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na ławnika ?” Poniżej, nazwisko i imię kandydata. Obok nazwiska, z prawej strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”.

2. Ustala się wzór karty do głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi kandydata na ławnika.

2. Głos uważa się za nieważny jeżeli radny :

1) postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocześnie w kratce obok wyrazu „tak”, jak i w kratce obok wyrazu „nie”;

2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” ani obok wyrazu „nie”;

3) wypełni kartę w sposób niezgodny z ust. 1;

3. Karty inne niż ustalone w Regulaminie lub bez pieczęci, o której mowa w § 2 ust. 3 są kartami nieważnymi.

4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.

§ 8. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał (zgodnie z § 5 Regulaminu) zwykłą większość głosów.

§ 9. 1. Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa co najmniej:

1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;

2) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata;

3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

5) liczbę kart nieważnych;

6) Liczba głosów nieważnych …………….

7) Liczba głosów ważnych …………….

8) imię (imiona) i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych:

a) za wyborem kandydata na ławnika,

b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika, oraz stwierdza wynik wyboru.

2. Komisja, odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

3. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do Regulaminu. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

 

Załączniki

Powiadom znajomego