W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Tablica ogłoszeń

XML

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 04 maja 2022r. GK.6220.1.4.2022 OBWIESZCZENIE   Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.)...

Obwieszczenie DLI-II.7621.2.2022.AZ.3

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zawiadomienia, iż na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany w części decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 września 2019 r. znak: DLI-II.4621.45.2018.IS.8, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do...

GK.6220.1.2.2022

Pieniężno, dnia 13 kwietnia 2022r. GK.6220.1.2.2022 OBWIESZCZENIE Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn....

GK.6220.1.1.2022

Pieniężno, dnia 31 marca 2022r. GK.6220.1.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247),...

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 23 marca 2022r. GK.6220.1.4.2022                                                      OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49§1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 4 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...

GK.6220.1.9.2021

Pieniężno, dnia 08 marca 2022r. GK.6220.1.9.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.247) Burmistrz Pieniężna podaje do...

Obwieszczenie Rep.1584/ZP/21

Obwieszczenia SKO z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu w postępowaniu odwoławczym decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kVna terenie działek:- 63/5, 63/2, 65/1, 66/1, 78, 62/2, obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno, - 6/4, 6/8, 112, 118, 9, 8/1, 36/13,...

WSTE.4221.32.2021.JS.4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 124,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. 

IN-III.6220.2.2021

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Płoskinia", polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 124,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

WSTE.4221.26.2021.JS.4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że postanowieniem uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 120/1 obręb Łajsy, gm. Pieniężno". 

GK.6730.1.36.2021

Pieniężno, dnia 17 lutego 2022r. GK.6730.1.36.2021    OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) w związku   z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), BURMISTRZ...

Konsultacje społeczne odnośnie nadania nazwy ulicy

Zawiadamiam mieszkańców „Pieniężna Drugiego”, że w okresie od 07 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r., odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania drodze publicznej (dz. nr 163/25 obręb Cieszęta) nazwy ul. „Cicha”. Konsultacje odbędą się w formie pisemnej. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców „Pieniężna Drugiego” na temat nadania nazwy ww. drodze, Uwagi i opinie mogą być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 23, lub elektronicznie na adres: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl z dopiskiem KONSULTACJE.

GK.6733.1.2022

Pieniężno, dnia 07 lutego 2022r. GK.6733.1.1.2022   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 ust. 1 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741),  Burmistrz...

Konkurs ofert w 2022 roku

[start]BURMISTRZ PIENIĘŻNA   Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXXI/197/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy...

GK.6220.1.12.2021

Pieniężno, dnia 01 lutego 2022r. GK.6220.1.12.2021 OBWIESZCZENIE Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.)...

Informacja

Informacja do mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Królewieckiej, ul. Ogrodowej,  ul. Dębowej, ul. Wiśniowej, ul. Brzozowej, ul. Sadowej, ul. Projektowanej,  ul. Generalskiej (prawa strona od ul. Królewieckiej) ul. Sienkiewicza  (nr 12,14,16,18,20)  w Pieniężnie.

Informacja

Przypominamy, że: - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku, każdy właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

Przetargi publiczne

1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadziło wiele ważnych zmian. Od tego czasu wszystkie zamówienia są przeprowadzane elektronicznie, a oferty muszą być opatrzne e-podpisem.

GK.6220.1.11.2021

Pieniężno, dnia 28 grudnia 2021r. GK.6220.1.11.2021 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...