W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN.271.2.6.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IN.271.2.6.2016
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Wartość zamówienia do 30.000 Euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
rozstrzygnięcie

Gmina Pieniężno informuje, że na zaproszenie do składania ofert na usługę pn. „utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania” złożono 3 oferty.

Wszystkie oferty spełniają warunki zaproszenia do złożenia oferty. 

W związku z powyższym wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia:

Na 2 część: ESKAER AGRI Sp. z o.o. za kwotę brutto 13 824,00 zł

Na 5 część: SKR Henrykowo za kwotę brutto 17 280,00 zł


Pieniężno, dnia 24.10.2016 r.

IN.271.2.6.2016

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie pn.

„Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania.”

 1. Zamawiający:

Gmina Pieniężno ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582-156-21-96; REGON 170748005

Tel: (55) 237 46 00  Fax: (55) 237 46 01

e-mail: urzad@pieniezno.pl; strona internetowa: www.bip.pieniezno.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
  w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania. Zamówienie zostało podzielone na 5 odrębnych części.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)   Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę na daną część.

g)   Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

k)   Według załączników nr 1 i 2 załączonych do niniejszego zaproszenia umieszczonego na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 1. Warunki wymagane od wykonawcy: według załącznika nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Dokumenty składające się na ofertę: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, wykaz sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia i wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - według wzorów z załącznika nr 2.

Oferty składane osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy złożyć w nieprzezroczystej, nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno oferta na: Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016 / 2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania z oznaczeniem na którą część zamówienia. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „NIE OTWIERAC”.

Dokumenty przesłane w wersji elektronicznej (e-mail, fax) powinny być dostarczone w wersji papierowej do dnia zawarcia umowy.

 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 2. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (pokój nr 14) do dnia 4 listopada 2016 r. do godziny 12:00. Uwaga: dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
  4 listopada 2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie ul. Generalska 8 w pokoju nr 12 (Biuro Rady).
 3. Termin wykonania zamówienia: Etap I - od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r., Etap II - od dnia 01.01.2017 r. - 30.04.2017 r.
 4. Tryb udzielania wyjaśnień: według załącznika nr 1.

 

Załączniki

mapy część 1 pdf, 6.41 MB
Mapy część 3 pdf, 4.45 MB
Mapy część 2 pdf, 5.67 MB
Mapy część 4 pdf, 5.82 MB
Mapy część 5 pdf, 4.43 MB
Zaproszenie pdf, 662 kB

Powiadom znajomego