W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet na rok 2004

Uchwała nr XV/82/04
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 19 lutego 2004


w sprawie budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10 208 480 zł, zgodnie z zał. nr 1 i nr 2.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 514 571 zł, zgodnie z zał. nr 4;

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 53 200 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 995 720 zł, zgodnie z zał. nr 3.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące na kwotę 10 544 119 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 670 047 zł;

b) dotacje 245 000 zł;

c) wydatki na obsługę długu gminy 80 000 zł;

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 50 000 zł;

2) wydatki majątkowe w 2004r. w wysokości 1 451 601 zł:

a) wydatki inwestycyjne na 2004r. w wysokości 1 451 601 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 514 571 zł, zgodnie z zał. nr 4;

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53 200 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy jest kredyt długoterminowy w wysokości 1 787 240 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ustępie 1 i 2 zawiera załącznik nr 7.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004r. w wysokości 2 554 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Uchwala się rozchody w wysokości 361 100 zł, stanowiące zał. nr 7.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 190 000 zł, zgodnie z zał. nr 8;

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55 000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

– przychody – 8 000 zł,

– wydatki – 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

§ 8. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pieniężna do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. Burmistrz opracowuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 10. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

 

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego