W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet Gminy na rok 2008

Uchwała nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 17.132.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.631.434 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.501.489 zł.

§ 2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.902.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.353.934 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.706.819 zł,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.706.819 zł, zgodnie z załącznikiem 3a ,3.
4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1. 572.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 769.321 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 100.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 669.321 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1.383.141 zł, rozchody w wysokości 613.820zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
2) celową w wysokości - 50.000 zł,

§ 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 60.536 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.136 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 228.600 zł; wydatki – 228.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8 1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 365.202zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40.000zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 9 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 10.000 zł,
2) wydatki - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 769.321 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 613.820 zł;

§ 11 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku – 60.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz przesuwanie wynagrodzeń w działach niezmieniając ich kwoty ogółem, a także na zmniejszaniu wynagrodzeń z przeniesieniem na wydatki bieżące z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13 Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości -100.000 zł.

§ 14 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13.

§ 15 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Leon Kmiotek

do pobrania:
Załączniki do Uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 grudnia 2007

Załączniki

Powiadom znajomego