W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet na rok 2005

Uchwała nr XXIII/148/04
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 30 grudnia 2004

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska Pieniężna uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 776 127 zł zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 696 066 zł zł zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 514 725 zł zgodnie z zał. nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 11 279 481 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 578 408 zł,

b) dotacje 317 878 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 90 000 zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 180 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005r. w wysokości 2 235 244 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005r. w wysokości 2 235 244 zł zgodnie z zał. nr 4 i 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007 – 2 498 028 zł zgodnie z zał. nr 5, tj: 2005r. – 998 776 zł, 2006r. – 1 499 252 zł.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 696 066 zł zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 738 598 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 738 598 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2 973 018 zł zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1 324 518 zł i rozchody w wysokości 585 920 zł stanowiące zał. nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 11 „Sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. a) Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 262 878zł zgodnie z zał. nr 8,

b) Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55 000 zł zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  • przychody – 10 000 zł,
  • wydatki – 10 000 zł

zgodnie z zał. nr 10.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 8. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole).

§ 9. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 10. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego