W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet Gminy na rok 2007

Uchwała nr III/11/06
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 14 grudnia 2006

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:


§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 424 764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 296 337 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3 691 590 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 861 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 871 573 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 871 573 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 344 653 zł, rozchody w wysokości 473 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 58 900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 900 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 163 239 zł; wydatki – 163 239zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 328.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 550 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 10 000 zł,

2) wydatki – 10 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz przesuwanie wynagrodzeń w działach niezmieniając ich kwoty ogółem, a także na zmniejszaniu wynagrodzeń z przeniesieniem na wydatki bieżące, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 100 000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leon Kmiotek

 

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego