W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet na rok 2006

Informacja

z wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Urząd Miejski w Pieniężnie przedkłada informację z wykonania budżetu gminy (w zł):

PlanWykonanie%
Dochody16 927 8747 190 770,0242,48
Wydatki17 563 7627 324 282,6741,70
Deficyt635 888133 512,65

 

Pliki do pobrania:

 

Uchwała nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 15 grudnia 2005

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 492 219 zł zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 572 282 zł zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 125 513 zł zgodnie z zał. nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 13 468 604 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 160 104 zł,

b) dotacje 374 674 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 125 000 zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 180 000 zł.

2) wydatki majątkowe w 2006r. w wysokości 3 656 909 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006r. w wysokości 3 656 909 zł zgodnie z zał. nr 4,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007 zgodnie z zał. nr 4, tj: 2006r. 3 656 909 zł i w 2007r. 5 133 484 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zgodnie z zał. nr 5.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 572 282 zł zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 633 294 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 633 294 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006r. w wysokości 2 271 794 zł zgodnie z zał. nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z zał. nr 7.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1 179 214 zł i rozchody w wysokości 545 920 zł stanowiące zał. nr 8.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 293 674 zł zgodnie z zał. nr 9,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 81 000 zł zgodnie z zał. nr 10.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

– przychody – 14 200 zł,

– wydatki – 15 000 zł

zgodnie z zał. nr 11.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz przesuwanie wynagrodzeń w działach niezmieniając ich kwoty ogółem, a także na zmniejszaniu wynagrodzeń z przeniesieniem na wydatki bieżące.

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (Szkoły Podstawowej w Pieniężnie, Pakoszach, Lechowie, Piotrowcu, Gimnazjum w Pieniężnie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Publicznego w Pieniężnie) polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Załączniki

Powiadom znajomego