W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet Gminy na rok 2013

Uchwała nr XXIV/167/12
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 892 772,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 375 861,16 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 516 911,81 zł.

§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 736 975,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 375 861,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 361 114,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3 361 114,29, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 282 584,29zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 844 202,48. zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 855 202,48 zł,
2) pożyczek w kwocie 989 000,00 zł,

§ 4.
Przychody budżetu w wysokości 5 156 655,25 zł, rozchody w wysokości 3 312 452,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 844 202,48 zł ;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 323 452,77 zł ;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 989 000 ,00 zł.

§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 88 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 874,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 126,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości - 15 000,00 zł,
2) wydatki w wysokości - 68 000,00 zł,

§ 8.
Wydatki budżetu na 2013r obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 227 308,31zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 227 308,31 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§10. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 511 800,00zł; wydatki – 511 800,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 24 736 98zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 55 458,88 zł, z tego na: - 55 458,88zł na zarządzanie kryzysowe.

§12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami wynagrodzeń oraz wydatków bieżących miedzy paragrafami i rozdziałami nie powodując zmiany wynagrodzeń,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: -dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami ,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 14.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Żyndul

Załącznik do pobrania
Opinia RIO.VIII-0120-163/13
Rb.NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające
Rb-N Kwartalne sprawozdanie
Rb-PDP Roczne sprawozdanie
Sprawozdanie opisowe za rok 2012
Uchwała Nr RIO.VII-0120-348/13
Uchwała Nr RIO.VIII-0120 207/13
Bilanse finansowe
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie
Rb-N Kwartalne sprawozdanie
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdanie RIO.VIII-0120-488/13
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2013

Załączniki

Powiadom znajomego