W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet na rok 2003

Pliki do pobrania:

 

Uchwała Nr VI/34/03
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 27 marca 2003

w sprawie: budżetu na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., z późn. zm.) w związku z art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 357 811 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

2.1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 830 662 zł, zgodnie z zał. 4,

2.2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 307 781 zł,

2.3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 520 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 337 311 zł zgodnie z zał. Nr 3.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

2.1. wydatki bieżące kwotę 9 401 601 zł:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 255 286 zł,

• dotacje 45 000 zł,

• wydatki na obsługę długu gminy 40 000 zł,

• wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 180 000 zł.

2.2. wydatki majątkowe 1 935 710 zł, w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 830 662 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54 520 zł.

§3. 1. z dochodów budżetu gminy planuje się spłatę raty kredytów zaciągniętą w latach ubiegłych w wysokości 520 500 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy jest kredyt w wysokości 500 000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 6.

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. Nr 7.

§ 5. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 7. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie Nr V/25/03 z dnia 20 lutego 2003r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

 

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego