W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Budżet Gminy na rok 2009

Uchwała nr XXIX/126/08
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 29 grudnia 2008

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości -22.476.430,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości -17.076.430,25zł,
dochody majątkowe w wysokości -5.400.000 zł.

§ 2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.243.320,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości -17.877.820,25 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 7.445.650,00zł

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości -7.285.650zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości -3.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości -2.766.890 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.516.890 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.250.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości -3.624.060 zł, rozchody w wysokości -857.170zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
2) celową w wysokości - 15.000 zł, z przeznaczeniem na
a) Zarządzanie kryzysowe. - 15.000 zł,

§ 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie -62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie -60.800 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie -1.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -273.440 zł; wydatki – 273.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -417.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 407.881,25 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 15.000 zł,
2) wydatki - 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.766.890zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 857.170zł;

§ 11 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości -300.000zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010- roku – 100.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz przesuwanie wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych w działach niezmieniając ich kwoty ogółem, a także na zmniejszaniu wynagrodzeń z przeniesieniem na wydatki bieżące z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13 Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości -150.000 zł.

§ 14 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15.

§ 15 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego